TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Asia Trip - Tokio

Asia Trip - Tokio

Pierwszym odwiedzonym miejscem w azjatyckiej podróży było Tokio - stolica Japonii.

Japonia nazywana jest krajem wschodzącego Słońca ze względu na to, że właśnie tutaj w jako pierwszym z azjatyckich krajów pojawia się wschód Słońca.

Krótki wstęp o Tokio

To​kio, czy​li tzw. Wschod​nia Sto​li​ca, po​ło​żo​ne jest na wy​spie Hon​siu, naj​więk​szej w ar​chi​pe​la​gu Wysp Ja​poń​skich nad Za​to​ką To​kij​ską. Miasto dzie​li się na mniej​sze jed​nost​ki ad​mi​ni​stra​cyj​ne. To​kio zaj​mu​je po​nad 2100 km2 po​wierzch​ni (dla porówniania Warszawa 517). W po​bli​żu Za​to​ki To​kij​skiej znaj​du​je się stre​fa, gdzie ście​ra​ją się trzy pły​ty tek​to​nicz​ne (eu​ra​zja​tyc​ka, pa​cy​ficz​na i fi​li​piń​ska), cze​go kon​se​kwen​cją są mię​dzy in​ny​mi trzę​sie​nia zie​mi, któ​re od cza​su do cza​su na​wie​dza​ją To​kio. Liczba ludności zamieszkującej miasto to ponad 13,6 mln. Gęstość zaludnienia to ponad 6 tys. osób na kilometr kwadratowy.

Zwiedzanie Tokio zaczynamy od dzielnicy Asakusa z najstarszą w Tokio buddyjską świątynią Sensō-ji.
Najpierw musimy się tam dostać metrem. Japońskie metro zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie i nieco przytłoczyło mnogością linii.
Tokyo Metro
Kaminarimon Gate w Sensō-ji Temple czyli brama wejściowa do kompleksu świątynnego.
Hozomon Gate w Sensō-ji Temple
Świątynia Sensō-ji. Główny budynek Gokuden.

Świątynię tą zbudowano w 645 roku na długo zanim Tokio z rybackiej wioski stało się stolicą.
30 mln lu​dzi od​wie​dza rocz​nie tę naj​star​szą świą​ty​nię w To​kio.Uliczka ze sklepikami prowadząca do świątyni Sensō-ji. Sprzedaje się tu głównie pamiątki, dewocjonalia, wyroby japońskiego rzemiosła, tradycyjne japońskie przekąski itp.Kadzielnica wypełniona piaskiem, do którego wkłada się zapalone kadzidełka. Ich dymem wierni okadzają się przed wejściem do świątyni.Odwiedzenie Asakusy jest jak przeniesie trochę w przeszłość do czasów dawnego Tokio.Tokyo Tower - wieża ta stała się punktem orientacyjnym w Tokio. Jest ona wyższa o 13m od wieży Eiffla.
Zojoji Temple - buddyjska świątynia rodu Tokugawa niedaleko Tokyo Tower
Posągi Jizō
Meiji Shrine. Sanktuarium w parku w dzielnicy Shibuya poświęcone jest pamięci cesarza Meiji i zostało zbudowane w 1912 roku. Świątynia została zniszczona w drugiej wojnie światowej i następnie całkowicie odbudowana.
Pierwsza tori prowadząca do świątyni
Dzielnica Shinjuku to Tokio w pigułce. Neony, tłumy ludzi, wiele sklepów i restauracji.
Stacja kolejowa Shinjuku jest największą na świecie. Ma ponad 200 wyjść i 36 peronów. Codziennie przewija się przez nią ponad 3 mln ludzi.
Kabukichō w dzielnicy Shinjuku nocą
Wieżowce w dzielnicy Shinjuku
Shinjuku Gyoen - park położony niedaleko głównej ulicy handlowej (jeśli widzisz Forever 21 idź prosto tą ulicą). Ogród wykonany jest w trzech stylach, czyli francuskim, angielskim oraz japońskim.Shibuya - znana dzielnica Tokio o charakterze handlowym i rozrywkowym. Na skrzy​żo​wa​nie Shi​buya w ser​cu dziel​ni​cy w go​dzi​nach szczy​tu na pasy w jednej chwi​li wcho​dzi 2,5 tys. osób.
Tokyo Skytree czyli wieża telewizyjna i widokowa w dzielnicy Sumida. Wieża ma 634m wysokości i jest najwyższym budynkiem Japonii.
Dzielnica finansowa Ginza, gdzie robią zakupy najbogatsi Japończycy
Akihabara - "dzielnica gier".
Centrum handlu sprzętem elektronicznym, grami komputerowymi oraz anime. Znajdziemy tu również księgarnie z mangą, sklepy ze strojami ulubionych bohaterów.Widok na Tokio z Mori Tower w dzielnicy Roppongi.To​kio osza​łomiło mnie ha​ła​sem i nie​wia​ry​god​nym wprost tłu​mem lu​dzi. Ludzie biegną chod​ni​ka​mi do​kądś, byle szyb​ciej... Do cze​go ci wszy​scy lu​dzie się tak śpie​szą?
W Ja​po​nii lu​dzie żyją w swo​im her​me​tycz​nym świe​cie i nie wol​no ci ani wcho​dzić do tego świa​ta, ani nikt nie pró​bu​je wni​kać w Twój. Od małego najważniejsze są nauka i praca. Japończycy traktują pracę bardzo poważnie. Japonia z 15 płatnymi dniami urlopu rocznie jest jednym z krajów o najmniejszej liczbie dni wolnego. W rzeczywistości Japończycy wykorzystują go dużo mniej niż im przysługuje. Pewnie dzięki tym poświęceniom ludzi Japonia jest jednym z najbogatszych i jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów na świecie. Ale czy jest to warte takich poświęceń? Niech każdy odpowie sobie sam na to pytanie.

Tokio jak i cała Japonia zachwyciła mnie kulturą i grzecznością ludzi, zorganizowaniem, punktualnością. Miejsce idealne na urlop, ale nie odnalazłabym się tutaj by żyć tu na stałe.
Jeśli chcesz docenić moją pracę nad stroną możesz skorzystać z poniższego linka.
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Szczegóły:
07.03.2017
Tagi:
asia trip, japonia, tokio, azja